Зелене (еколошке и енергетски ефикасне) набавке

Аутор чланка
Зелене набавке представљају процес у којем наручиоци купују таква добра, услуге и радове који имају мањи негативни утицај на животну средину у целокупном животном циклусу у односу на добра и услуге које би иначе купили, при чему имају исте функције.   Чланом 13. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: ЗЈН) прописана је дужност наручиоца да набавља добра, услуге и радове који не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност, као и да, када је то оправдано, као елемент критеријума економски најповољније понуде одреди еколошке предности предмета јавне набавке, енергетску ефикасност, односно укупне трошкове животног циклуса предмета јавне набавке. Ово начело јавне набавке уведено је у систем јавних набавки актуелним законом, а последица је глобалног развоја свести о климатским променама и потреби очувања здраве животне средине, као и тежње ка максимизацији употребе природних ресурса у производњи и потрошњи енергије. Како расходи државе приликом набавки добара, радова и услуга износе око 15% БДП-а, онда је и држава та која, не само кроз регулативу већ и кроз задовољење својих потреба, може да буде главни покретач иновација, пружајући стварне подстицаје за развој и афирмацију енергетске ефикасности и заштите животне средине. Ово је посебно важно у секторима где држава, односно предузећа под њеним патронатом представљају велики део тржишта, као што су велики инфраструктурни пројекти, здравство, јавни превоз итд. Набавке којима се афирмише начело заштите животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности у литератури али и у пракси назива се зеленим набавкама. Зелене набавке су набавке у којима је наручилац имплементирао перформансе које подстичу испољавање предметног начела на један од следећих начина: 1) одређивањем техничке спецификације тако да предмет набавке мора да има одређени ниво квалитета који гарантује одсуство или минимално присуство фактора који загађују животну


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти