Грађевинско земљиште

Аутор чланка
У тексту који следи говоримо о законским изменама и новинама у вези са уређивањем и коришћењем грађевинског земљишта и решавањем имовинскоправних односа     У ранијим бројевима већ смо говорили о измени Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РСˮ, бр. 132 од 9. 12. 2014. године, у даљем тексту: Закон), када смо посебну пажњу посветили институту грађевинске дозволе. У овом броју осврнућемо се на измене закона у вези са уређивањем и коришћењем грађевинског земљишта и решавањем имовинскоправних односа.   Као и у ранијим законским решењима у овој материји законодавац је дефинисао да је грађевинско земљиште оно земљиште које је одређено законом или планским документом за изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са законом. На самом почетку, значајно је истаћи да је грађевинско земљиште у Републици Србији у промету и да може бити у свим облицима својине, што значи да грађевинско земљиште може имати облик јавне, приватне и задружне својине, како је дефинисано Уставом Републике Србије, и да титулари права својине на грађевинском земљишту могу тим правом у сваком тренутку слободно располагати. Дуги низ година уназад у јавности је присутна полемика о претварању пољопривредног земљишта у грађевинско, међутим, неопходно је истаћи да је законодавац у овом случају недвосмислен. Наиме, у члану 88. Закона прописао је да када се планским документом промени намена пољопривредног у земљишта грађевинско, орган надлежан за доношење планског документа дужан је да у року од 15 дана од дана ступања на снагу тог документа, органу надлежном за послове државног премера и катастра достави акт који садржи попис катастарских парцела којима је промењена намена. Служба за катастар непокретности у року од 60 дана од дана достављања акта који садржи списак катастарских парцела којима је промењена намена решењем спроводи насталу промену и ставља забележбу у базу података катастра непокретности из које


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти