Новине у Закону о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду – НОВО –

Аутор чланка
Главни разлог за усвајање Закона представљају недостаци који су уочени у пракси, па су одређене одредбе Закона измењене и допуњене, односно редефинисане, међу којима најбитније одредбе које се односе на случајевена које се примењује / не примењује конверзија уз накнаду, затим одредбе које се тичу утврђивања тржишне вредности и права на умањење тржишневредности грађевинског земљишта и одредбе које се тичу земљишта за редовну употребу, као и одредбе које се односе на средства за обезбеђење. View Fullscreen 53 УНАКР СНИ ПОГ ЛЕ Д LEGE AR TIS ● А П Р И Л 2020. Новине у Закону о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду Главни разлог за усвајање Закона представљају недостаци који су уочени у пракси, па су одређене одредбе Закона измењене и допуњене, односно редефинисане, међу којима најбитније одредбе које се односе на случајеве на које се примењује / не примењује конверзија уз накнаду, затим одредбе које се тичу утврђивања тржишне вредности и права на умањење тржишне вредности грађевинског земљишта и одредбе које се тичу земљишта за редовну употребу, као и одредбе које се односе на средства за обезбеђење. Н ЧЛАНАК ПОЧИЊЕ НИЖЕ НА СТРАНИ Петар Мијатовић, адвокат ародна скупштина Републике Србије усвојила je Закон о изменама и допуна- ма Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду („Сл. гласник РС” бр. 9/20 – даље: Измене Закона о конверзији), који je ступиo на снагу 12. фебруара 2020. године. ИЗМЕНЕ У ПОГЛЕДУ СЛУЧАЈЕВА НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ / НЕ ПРИМЕЊУЈЕ КОНВЕРЗИЈА УЗ НАКНАДУ Можда и најбитнијом одредбом Измена Закона о конверзији решено је једно питање које је у пракси стварало правни вакуум. На- LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ УНАКРСНИ ПОГЛЕД 54 име, Изменама Закона о конверзији предвиђено је да ће право на конверзију уз накнадуимати и лица која су право коришћења на земљишту стекла после


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In