Како до решења о испуњености услова за обављање пројектантских и извођачких радова – лиценце

Аутор чланка
И поред законски дефинисаних претпоставки чијим испуњењем привредни субјекти стичу право да се баве пројектовањем или грађењем објеката, сâм поступак добијања и одузимања ових лиценци испољава одређене мањкавости. У њиховом превазилажењу можда могу помоћи нека од упоредноправних решења која наводимо у овом тексту Да би једно привредно друштво, друго правно лице или предузетник могли да се баве пројектовањем или грађењем објеката у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр. 64/10 – Одлука УС, и 24/11, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС и 98/2013 – Одлука УС), треба да буду уписани у одговарајући регистар за израду техничке документације, односно регистар за грађење објеката, тј. да од министарства надлежног за послове грађевинарства добију решење о испуњености услова – лиценцу. Техничку документацију за изградњу објеката може да израђује привредно друштво, односно друго правно лице уписано у одговарајући регистар за израду техничке документације за ту врсту објеката и које има запослена лица с лиценцама за одговорног пројектанта, и са одговарајућим стручним резултатима у изради техничке документације за ту врсту и намену објеката. Стручне резултате има лице које је израдило или учествовало у изради, односно у вршењу техничке контроле техничке документације по којој су изграђени објекти те врсте и намене. Министар надлежан за послове грађевинарства донеће решење којим укида решење о испуњености услова (лиценце), ако се утврди да привредно друштво, односно друго правно лице не испуњава прописане услове на основу којих је добило лиценцу, тј. ако је престао радни однос стручном лицу с референцама, а није замењено другим лицем, као и у случају ако се утврди да је лиценца издата на основу нетачних и неистинитих података. Техничку документацију може да израђује и страно лице под условима реципроцитета и другим условима прописаним законом, тј. ако је на међународном конкурсу стекло право на извођење конкурсног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In