Обрачун зараде из радног односа као извршна исправа

Аутор чланка
Увођењем обрачуна зараде, тј. накнаде зараде у ред извршних исправа коначно се отвара могућност да се стане на пут послодавцима који избегавају да редовно исплаћују зараде запосленима   Питање зарада централно је питање интересовања запослених. Отуд је веома важно да буду информисани о својим правима у вези са исплатом зараде, која представља надокнаду за извршени рад. Што су боље информисани, мањи су изгледи да постану жртве злоупотреба или манипулација од својих послодаваца. Ово нарочито истичемо имајући у виду најновије истраживање синдиката у Србији да само 17% послодаваца приватника у Републици Србији исплаћује зараду на време, док је у државној управи, локалној самоуправи и јавним предузећима стање знатно боље. Радни односи у Србији регулисани су Законом о раду ( „Сл. гласник РСˮ, бр 24/05), као и најновијим Законом о изменама и допунама Закона о раду који је ступио на снагу 29. 7. 2014. године. Одредбе члана 54. које се односе на члан 121. Закона о раду, тј. на достављање обрачуна зараде и накнаде зараде запосленом примењују се од 29. 8. 2014. године. Запослени има право на зараду која се утврђује у складу са законом, општим актом и уговором о раду. Законом су прописани само основни елементи зараде, док се општим актом, односно уговором о раду, за групу послова или за поједине послове ближе уређују елементи на основу којих се одређује висина зараде запосленог. У складу са Законом о раду, уговор о раду, међу осталим обавезним елементима, треба да садржи: новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду, елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог, рокове за исплату зараде и других примања. Уговор о раду, међутим, не мора да садржи наведене елементе, под условом да су они утврђени законом, колективним уговором о раду, правилником о раду или другим актом послодавца у складу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти