Правни вакуум у области легализације бесправно изграђених објеката

Аутор чланка
Одлуком Уставног суда из 2012. године о неуставном концепту института легализације утемељеног на недопуштеним привилегијама у корист прекршилаца закона, те одсуством благовремене реакције ресорног министарства, створен је правни вакуум у области легализације бесправно изграђених објеката који траје све до данас На седници одржаној 6. децембра 2012, Уставни суд Републике Србије донео је одлуку („Сл. гласник РС”, бр. 50/13) којом се утврђује да одредбе чланова 185–200. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС и 24/11), нису у сагласности са Уставом. Истом одлуком, Уставни суд је одбацио захтев за извршење појединачних аката и радњи предузетих на основу одредаба члана 185. ст. 6–14, члана 187, 188, 190. и 193. Закона о планирању и изградњи. У образложењу овакве одлуке, Уставни суд Републике Србије пошао је од чињенице да у систему владавине права противправна поступања обавезно резултирају применом прописаних санкција, те да у случају бесправне градње законита и једнака примена права значи примену прописаних казнених мера према лицу које је прекршило закон и налагање уклањања, односно уклањање бесправно изграђених објекта. С друге стране, Уставни суд је истакао да је, уважавајући реално фактичко стање у држави које карактерише постојање великог броја бесправно изграђених објеката, нерационалност рушења великог броја бесправно изграђених, дограђених и реконструисаних објеката и потребу да се затечено стање оконча спровођењем поступка легализације бесправно изграђених објеката, којим би се противправно засновани фактички односи превели у режим правом признатих односа, заузео став да је уставно-правно допустиво законско увођење института легализације, као опште мере из домена уставних овлашћења Републике Србије садржаних у одредби члана 97. тач. 8) Устава – да уређује и обезбеђује економске и социјалне односе од општег интереса, а која је утемељена на оцени законодавног органа да постоји општи, односно јавни интерес да се уместо примене прописане санкције уклањања, односно рушења објеката, одржи фактичко стање изграђености


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти