Шта доносе измене и допуне Закона о водама?

Аутор чланка
Најзначајније новине, унете у домаће законодавство изменама и допунама Закона о водама, садрже знатан број важних одредаба које се односе не само на улогу државних органа и јавних водопривредних предузећа у области водопривреде већ и на нове обавезе, прописане за правна лица, предузетнике и физичка лица   Након пет година примене Закона о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12, у даљем тексту: Закон), указала се потреба за његовим иновирањем. Три су основна разлога за то: 1) одређени број одредаба ваљало је заменити новим решењима, било зато што се у пракси показало да су неадекватне било зато што су се, у међувремену, променили прописи с којима су те одредбе у вези, због чега их је ваљало ускладити; 2) Закон о јавној својини, који је донет после Закона, није уредио режим коришћења водног земљишта, препустивши ту материју посебном (секторском) Закону, тако да је ту правну празнину било неопходно попунити, и 3) започети преговори са Европском унијом наметнули су потребу што бржег усклађивања домаћег законодавства с прописима ЕУ, и то у свим областима, па и у области режима вода, пре свега са Оквирном директивом о водама (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council – Framework for Community action in the field of water policy), као и Директивом о заштити подземних вода од загађивања (2006/118/ЕК), Директивом о стандардима квалитета животне средине у области политике вода (2008/105/ЕК), Директивом Савета 91/271/EЕЗ о пречишћавању комуналних отпадних вода, Директивом ЕУ 98/83 која се односи на квалитет воде намењене за људску потрошњу и Директивом ЕУ 2006/7/ЕC која се односи на квалитет воде за купање, Директивом Савета 91/676/ЕEЗ о заштити вода од загађивања узрокованог нитратима из пољопривредних извора и др. Постоји читав низ области које се, у мањој или већој мери, граниче с водопривредом, а регулисане су прописима којима се уређује: право јавне својине и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In