Зашто је потребно изменити Закон о заштити потрошача?

Аутор чланка
Кључни разлог због којег је требало приступити изменама важећег Закона о заштити потрошача треба тражити у недовољној прилагођености постојећих институционалних механизама одредбама којима се прописују обавезе трговаца, решавање потрошачких спорова и препознавање непоштеног пословања на тржишту   Стабилна тржишна економија и ефикасно пословање захтевају јасно уређена и прецизна правила игре. За државну управу, то значи службу грађанима, a за трговца – пружање клијентима поштеног односа, наместо искоришћавања неравноправног положаја у коме је трговац професионалац који познаје своју робу, а потрошач неук. Закон о заштити потрошача омогућава стварање правног оквира за заштиту потрошача, стварање институција за заштиту потрошача, побољшање положаја потрошача у посебним уговорима које закључује с трговцем (о продаји на даљину, о продаји изван пословних просторија, о продаји робе, о пружању услуга од општег интереса, о организовању путовања), као и јачање поверења потрошача у функционисање тржишних закона. Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, бр. 73/2010) који је у примени од 1. јануара 2011. године представља успостављање потпуно новог концепта и нову фазу у заштити потрошача у односу на претходне законе који су уређивали ову материју. Иако је, међутим, транспоновањем 15 директива ЕУ у материјалне одредбе, Закон у потпуности хармонизован с правом ЕУ, његова примена је указала на постојање одређених тешкоћа у његовом спровођењу. Предвиђени институционални механизми нису у довољној мери прилагођени одредбама којима се прописују обавезе трговаца, решавање потрошачких спорова и препознавање непоштеног пословања на тржишту, што представља кључни разлог због ког је требало приступити изменама важећег закона. Овај процес је убрзало доношење нове Директиве 2011/83/ЕУ о правима потрошача о изменама и допунама Директиве Савета 93/13/ЕЕЗ и Директиве 1999/44/ЕЗ Европског парламента и Савета и о престанку важења Директиве Савета 85/577/ЕЕЗ и Директиве 97/7/ЕЗ Европског парламента и Савета (која садржи одредбе које се односе на уговоре закључене на даљину или изван пословних просторија, дужност обавештавања потрошача и дужност у вези


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In