Орган управљања у установи образовања и васпитања

Аутор чланка
Доносећи основне законске информације о саставу, именовању и надлежности органа управљања у установи образовања и васпитања, у овом тексту објашњавамо начин рада овог органа и указујемо на бројне специфичности и ограничења у вези с предлагањем и именовањем његових чланова. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон) прописује да установа, без обзира на оснивача, има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе, у складу са Законом, оснивачким актом и општим актом. Орган управљања у предшколској установи је управни одбор, а у школи школски одбор. Састав и именовање органа управљања Одредбама Закона прописан је трипартитни састав органа управљања, па тако орган управљања има девет чланова, укључујући и председника, и чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе (члан 54. ст. 1. и 3). Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања (члан 54. ст. 2. Закона). Закон прописује специфичности које су у вези са именовањем и саставом органа управљања: – у установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине чланови органа управљања – представници јединице локалне самоуправе именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне мањине (члан 54. ст. 4); – у установи у којој се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је утврђено да су од посебног значаја за националну мањину, три члана – представника јединице локалне самоуправе у органу управљања, предлаже национални савет националне мањине (члан 54. ст. 5); – школски одбор основне школе за образовање одраслих има седам чланова, укључујући и председника, од којих три из реда запослених и четири представника јединице локалне самоуправе (члан 54. ст. 6); – у школски одбор средње стручне школе скупштина јединице


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In