Утврђен је начин распоређивања ученика за учење кроз рад у средњим школама

Аутор чланка
Правилником о начину распоређивања ученика за учење кроз рад утврђен је начин распоређивања ученика за учење кроз рад у средњим школама у којима се учење кроз рад за одређени образовни профил у дуалном образовању одвија код више послодаваца.   Прво следи подсетник на то да је Закон о дуалном образовању („Сл. гласник РСˮ, бр. 101/2017 – у даљем тексту: Закон) ступио на снагу 18. новембра 2017. године, а примењује се од школске 2019/2020. године. Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад („Сл. гласник РСˮ, бр. 102/2018 – у даљем тексту: Правилник) донет је на основу члана 7. Закона, који регулише упис ученика, а прописује да се структура уписа ученика у средње стручне школе по подручјима рада за образовне профиле у дуалном образовању утврђује у складу с потребама привреде и могућностима даљег школовања будућих ученика, при чему у том циљу школска управа, у сарадњи с надлежним органом аутономне покрајине, сачињава општински односно градски предлог плана уписа ученика у средње школе. У изради предлога овог плана уписа учествују и послодавци, организација надлежна за послове запошљавања према седишту локалне самоуправе, Привредна комора Србије и друге заинтересоване стране, у складу са Законом. Приликом уписа у средњу школу распоређивање ученика за учење кроз рад врше у сарадњи ученик, родитељ, односно други законски заступник, послодавац и школа. На основу ових законских одредби Правилник у ставу 2. члана 1. прецизира да у средњим школама у којима се, у складу са планом и програмом наставе и учења, различити делови програма остварују код различитих послодаваца, тако да сви ученици морају да обаве део учења кроз рад код сваког послодавца, начин распоређивања ученика утврђује се уговором о дуалном образовању између школе и послодаваца. Притом, члан 2. Правилника дефинише да распоређивање ученика врше: – наставници, – стручни сарадници и – представници послодаваца код којих се обавља учење кроз рад,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти