17 дилема које муче запослене у установама образовања и васпитања

Аутор чланка
Док читамо одредбе законских прописа, често нам се учини да су животне ситуације у потпуности регулисане. Ипак, у поступку примене закона схватимо да су његове одредбе недовољно јасне, недоречене, те да се појављују бројне дилеме и питања на која нема одговора. Овим текстом покушали смо да делимично одговоримо на нека од питања која се најчешће постављају у пракси у предшколским установама, основним и средњим школама у поступку примене закона из области образовања и васпитања. ЧЛАНСТВО У ОРГАНУ УПРАВЉАЊА #1 Може ли члан школског/управног одбора да буде изабран за помоћника директора? Чланом 65. ст. 3. Закона о основама система образовања и васпитања(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон) прописано је да помоћник директора организује педагошки рад установе, руководи њоме и одговоран је за њу, да координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове у складу са статутом установе. Запослени наставник, васпитач и стручни сарадник који је распоређен на послове помоћника директора учествује у руковођењу радом установе, односно обавља послове који су неспојиви са обављањем послова у органу управљања, па сагласно наведеном ово лице не може да буде помоћник директора и члан органа управљања (школског/управног одбора). #2 Може ли за члана школског одбора из реда запослених да буде изабран наставник који је запослен у тој школи, а чије је дете ученик исте школе? Одредбама члана 54. ст. 3. Закона прописано је да орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. У ставу 11. тач. 2) истог члана, између осталог, прописано је да за члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано лице које би могло да заступа интересе више структура. На основу наведеног, запослени у школи који је на предлог наставничког већа именован за члана школског одбора из реда запослених, а истовремено је и родитељ


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3