ИНФО-ПРАВНИК (АПРИЛ 2019)

Аутор чланка
ПРАВНИ СТАВ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА KОЈИ СЕ ОДНОСИ НА САДРЖИНУ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ – ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК БУЏЕТА –   (Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда, одржаној 21. 2. 2019) Суд је везан извршном исправом, па предлог за извршење поднет против Републике Србије, као извршног дужника, није неуредан ако је у потпуности сагласан са изреком извршне исправе. Када, због неуредности, НБС врати решење о извршењу, извршни суд ће по службеној дужности отклонити недостатке у вези са правилима из члана 300. ст. 2. и 3. ЗИО-а, а затим ће допуњено решење доставити НБС ради спровођења извршења.   СТАТУС ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА   (Мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 119-01-00189/2019-04 од 8. 3. 2019) Одредбама члана 124. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник PC”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон), који je ступио на снагу 7. 10. 2017. године, било je прописано, између осталог, и да се права, обавезе и одговорности директора установе уређују посебним уговором о међусобним правима и обавезама, и то без заснивања радног односа. Законом о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник PC”, број 10/19), који je ступио на снагу 23. 2. 2019. године, измењене су одредбе члана 124. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник PC”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон), при чему је прописано да орган управљања: 1) уколико je директор запослен у тој установи – доноси решење о премештају именованог лица на радно место директора, као и да то решење пo сили закона замењује одговарајуће одредбе Уговора о раду; 2) уколико je директор запослен код другог послодавца код којег остварује право на мировање радног односа на основу решења о именовању – закључује са именованим директором Уговор о раду


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти