ИНФО-ПРАВНИК (НОВЕМБАР 2019)

Аутор чланка
ОБЈАВЉЕНО УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗИО   В. д. председника Врховног касационог суда и председник Високог савета судства Драгомир Милојевић и министарка правде Нела Кубуровић потписали су Упутство за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу 10. октобра 2019. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи. Упутство у електронској форми може да се преузме на следећем линку: https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Uputstvo%20za%20primenu%20ZIO.pdf   УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА: ОДГОВОР ПОВОДОМ ПИТАЊА УТВРЂИВАЊА ИДЕНТИТЕТА СТРАНКЕ БЕЗ ФИЗИЧКОГ ПРИСУСТВА ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О ПОСРЕДОВАЊУ У ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ   Да ли, уз уговор о посредовању на коме стоје подаци налогодавца, тј. власника непокретности, мора да буде приложена и фотокопија личне карте власника непокретности уколико постоји копија овлашћења овереног код јавног бележника, где су јасно видљиви и утврђени сви лични подаци и где је јавни бележник извршио идентификацију власника непокретности, односно даваоца пуномоћја? Да ли је неопходно да се уз уговор о посредовању приложи и фото-копијa личног документа уколико налогодавац не жели да приложи и то потврди својим потписом, а агент је извршио идентификацију личним увидом у документ власника непокретности и у уговору уписао податке (бр. л. к., ЈМБГ, име и презиме, адресу налогодавца)? Да ли да обвезник (посредник у промету и закупу непокретности) не успоставља пословни однос са таквим клијентом пошто не жели да остави фотокопију личног документа? Да ли је довољно да обвезник напише службену белешку о немогућности прибављања фотокопије личног документа? У складу са чланом 17. став 4. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, ако у име странке која је физичко лице трансакцију врши или пословни однос успоставља пуномоћник или законски заступник, обвезник је дужан да, поред идентитета странке, утврди и провери идентитет пуномоћника и законског заступника, затим да прибави податке из члана 99. став 1. тачка 3) овог закона на начин који је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти