ИНФО-ПРАВНИК (СЕПТЕМБАР 2019)

Аутор чланка
ЗАКОН О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ – ПОЧИЊЕ ДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 1. ОКТОБРА 2019.   Закон је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 87/2018 од 13. 11. 2018. године, ступио је на снагу 21. 11. 2018, а примењује се од 1. октобра 2019. године, изузев одредаба чл. 44–52, које почињу да се примењују од дана приступања Републике Србије Европској унији. О овом закону писали смо у децембарском броју часописа 2018. године. Према истом, пружаоци правне помоћи су адвокатура и службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе, а удружења само на основу одредби закона који уређују право азила и забрану дискриминације. Пружаоци бесплатне правне подршке могу бити јавни бележници, посредници у решавању спорова и правни факултети. Закон први пут успоставља електронски регистар пружалаца правне помоћи.   ЗАКОН О ЛОБИРАЊУ – ПОЧЕО ДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 14. АВГУСТА 2019.   Закон  је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 87/2018 од 13. 11. 2018. године, а ступио је на снагу 14. 8. 2019. године. О овом закону писали смо у децембарском броју часописа 2018. године. Законом је дефинисано да се под  појмом лобирања подразумева активност којом се врши утицај на органе Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, као и на органе ималаца јавних овлашћења чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна, односно јединица локалне самоуправе, у поступку доношења закона, других прописа и општих аката из надлежности тих органа власти, ради остваривања интереса корисника лобирања, у складу са Законом. Дефинисано је и да лобирање може да врши лобиста, као физичко лице, који је уписан у Регистар лобиста, у складу са Законом о лобирању, као и привредно друштво, односно удружење које је уписано у Регистар правних лица која обављају лобирање, у складу са Законом о лобирању. Постоји и изузетак, а то је када лобирање може да врши и физичко лице које није уписано у Регистар лобиста, уколико


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In