ИНФО-ПРАВНИК (ДЕЦЕМБАР 2019)

Аутор чланка
ПРАВНИ ПОСАО КОМПЕНЗАЦИЈЕ У УСЛОВИМА БЛОКАДЕ РАЧУНА УЧЕСНИКА ЈЕСТЕ НИШТАВ   Врховни касациони суд је 4. 7. 2019. године донео решење, Прев. 150/19 од 4. 7. 2019, којим је укинута Пресуда Привредног апелационог суда ПЖ 5928/17. У образложењу Решења наведено је следеће: „Свако правно, као и физичко лице које обавља пословну делатност, када се налази у блокади рачуна, своје новчане обавезе не може да измирује променом поверилаца, односно дужника, без обзира на то да ли уступа потраживање физичком или правном лицу или приступа дугу или преузима дуг, или врши компензацију са правним или физичким лицем, већ своје обавезе мора да измирује према редоследу потраживања поверилаца који је евидентиран на њиховом пословном рачуну. Кад год је правни посао у супротности са императивном нормом закона, то подразумева његову ништавност. Свако лице које је у блокади рачуна не може да измирује своје новчане обавезе по сопственом избору поверилаца, већ потраживања морају да се намире према редоследу који је евидентиран на пословном рачуну дужника. Сваки уговор који је закључен противно одредби члана 46. Закона о платном промету јесте ништав јер је противан овом закону.” (Решење Врховног касационог суда Прев. 150/19 од 4. 7. 2019)   ОБАВЕЗА УПЛАТЕ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ЈЕ КОРИСНИК ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ   Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 021-02-2/324/2019-07 од 25. 10. 2019. године: „Закон у члану 11. став 1. тачка 1) прописује да су осигураници у систему обавезног здравственог осигурања лица у радном односу у привредном друштву, другом правном лицу, државном органу, органу јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине, као лица у радном односу код физичких лица (запослени). Тачком 24) истог члана прописано је да су осигураници такође и корисници пензије који су право на пензију остварили у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. Наиме, корисници војних пензија који


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти