Испити у основној и средњој школи у складу с важећом законском регулативом

Аутор чланка
У овом тексту говоримо о испитима који могу да се полажу у основној и средњој школи, баш као и о предусловима и процедури за полагање сваког од њих. Посебан додатак тексту јесу и сасвим конкретни одговори на нека од најчешћих питања из ове области

 

Законом о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РСˮ, бр. 55/13, у даљем тексту: ЗОШ) и Законом о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РСˮ, бр. 55/13, у даљем тексту: ЗСШ) уређени су испити у основној и средњој школи.

 

Према одредбама ЗОШ-а, ученици основне школе полажу разредни, поправни и завршни испит, а могу да полажу испит из страног језика који се није изучавао у школи и друге испите (чл. 70–74. ЗОШ-а).

Ученици у средњој школи, такође, полажу разредни и поправни испит (чл. 55. и 56. ЗСШ-а) и допунски испит (чл. 57. ЗСШ-а).

До доношења нових наставних планова и програма у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон), у средњој школи полажу се завршни испит, матурски испит, специјалистички испит и испит за проверу стручне оспособљености (члан 98. ст. 1. ЗСШ-а).

Ученик основне и средње музичке, односно балетске школе полаже: пријемни испит за утврђивање музичке, односно балетске способности, контролни, годишњи, разредни и поправни испит, у складу с наставним планом и програмом за музичку, односно балетску школу.

Испити се полажу по предметима и разредима.

 

РАЗРЕДНИ ИСПИТ

Разредни испит полажу само редовни ученици, јер су само они обавезни да присуствују настави.

Редован ученик може у току школовања да промени својство у ванредног ученика. Ванредни ученик не може бити упућен на полагање разредног испита.

Одредбама члана 71. ст. 1. и 2. ЗОШ-а прописано је када ученик основне школе полаже разредни испит. Према наведеним (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме