Испити у основној и средњој школи у складу с важећом законском регулативом

Аутор чланка
У овом тексту говоримо о испитима који могу да се полажу у основној и средњој школи, баш као и о предусловима и процедури за полагање сваког од њих. Посебан додатак тексту јесу и сасвим конкретни одговори на нека од најчешћих питања из ове области   Законом о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РСˮ, бр. 55/13, у даљем тексту: ЗОШ) и Законом о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РСˮ, бр. 55/13, у даљем тексту: ЗСШ) уређени су испити у основној и средњој школи.   Према одредбама ЗОШ-а, ученици основне школе полажу разредни, поправни и завршни испит, а могу да полажу испит из страног језика који се није изучавао у школи и друге испите (чл. 70–74. ЗОШ-а). Ученици у средњој школи, такође, полажу разредни и поправни испит (чл. 55. и 56. ЗСШ-а) и допунски испит (чл. 57. ЗСШ-а). До доношења нових наставних планова и програма у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон), у средњој школи полажу се завршни испит, матурски испит, специјалистички испит и испит за проверу стручне оспособљености (члан 98. ст. 1. ЗСШ-а). Ученик основне и средње музичке, односно балетске школе полаже: пријемни испит за утврђивање музичке, односно балетске способности, контролни, годишњи, разредни и поправни испит, у складу с наставним планом и програмом за музичку, односно балетску школу. Испити се полажу по предметима и разредима.   РАЗРЕДНИ ИСПИТ Разредни испит полажу само редовни ученици, јер су само они обавезни да присуствују настави. Редован ученик може у току школовања да промени својство у ванредног ученика. Ванредни ученик не може бити упућен на полагање разредног испита. Одредбама члана 71. ст. 1. и 2. ЗОШ-а прописано је када ученик основне школе полаже разредни испит. Према наведеним одредбама, на полагање разредног испита у основној


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти