Из судске праксе: Кривично дело грађење без грађевинске дозволе

Аутор чланка
У пракси се поставило питање да ли постоји кривично дело ако је  објекат грађен без грађевинске дозволе али је касније донето решење о озакоњењу. У пресуди Врховног касационог суда, Кзз. 1116/18 од 7. 2. 2019 наводи се следеће: Накнадно озакоњење објекта грађеног без грађевинске дозволе, не представља основ који искључује противправност кривичног дела грађење без грађевинске дозволе из члана 219а став 3. у вези става 2. КЗ, али се може ценити као олакшавајућа околност на страни окривљеног, приликом одмеравања врсте и висине кривичне санкције која му се изриче. Из образложења: Бранилац окривљеног у захтеву за заштиту законитости истиче да су побијане пресуде донете уз повреду кривичног закона из члана 439. тачка 1. ЗКП, јер се у радњама окривљеног не садрже сви елементи бића кривичног дела грађење без грађевинске дозволе из члана 219а став 3. у вези става 2. КЗ за које је окривљени правноснажно оглашен кривим, пошто недостаје противрпавност као општи елемент кривичног дела, која је према ставу браниоца, искључена доношењем решења о озакоњењу предметног објекта, грађеног без грађевинске дозволе. Међутим, како је бранилац окривљеног ову повреду закона истицао и у жалби на побијану првостепену пресуду, а приликом другостепеног одлучивања суд је нашао да су ти жалбени наводи неосновани и на страни пет последњи пасус и шест први и други пасус, дао јасне и довољне разлоге да у конкретном случају доношење решења о озакоњењу објекта грађеног без грађевинске дозволе, не представља основ који искључује противправност, те да се у радњама окривљеног стичу сви елементи кривичног дела из члана 219а став 3. у вези става 2. КЗ за које је правноснажно оглашен кривим – то наведене разлоге у свему као правилне прихвата и Врховни касациони суд, те у смислу одредбе члана 491. став 2. ЗКП на исте и упућује. Уз то, овај суд наглашава да се накнадно озакоњење објекта грађеног без


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти