Нови поступак предвиђен изменама ЗИО-а: добровољно намирење новчаног потраживања пре покретања извршног поступка

Аутор чланка

Чланом 138а Закона о извршењу и обезбеђењу уведен је посебан нови поступак који наше извршно законодавство до сада није познавало, а то је поступак добровољног намирења новчаних потраживања пред јавним извршитељем, чија примена почиње од 1. јануар 2020. године.

Правилник о поступку добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка, објављен је у „Службеном гласнику РСˮ број 90/2019 од 20. 12. 2019, а ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Суштина овог поступка је у томе да дужник постигне споразум са повериоцем уз посредовање јавног извршитеља, али без улажења у извршни поступак и уз знатно мање трошкове. Овде није реч о извршном поступку, већ о облигационом односу између дужника и повериоца који би постигли договор и његовим испуњењем избегли извршни поступак.

Циљ овог тзв. меког метода наплате дуговања јесте смањење броја извршних поступака и представља последњу шансу да се стране у неком облигационом односу договоре у погледу испуњења утврђених обавеза.

Поступак добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка започиње подношењем писменог предлога извршног повериоца, који је обавезан да, уз овај предлог, јавном извршитељу достави и извршну или веродостојну исправу којом доказује постојање и доспелост свог потраживања. Дакле, иницијатива за овај поступак мора да потекне од извршног повериоца.

У поступку учествује јавни извршитељ по избору извршног повериоца, а изузетно, уколико се поступак добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка води ради добровољног намирења новчаног потраживања насталог из комуналних или сродних делатности, предлог се подноси јавном извршитељу чија се надлежност одређује у складу са чланом 393. Закона.

 Јавни извршитељ наложиће извршном повериоцу да уплати предујам на име трошкова овог поступка у складу са одредбама Јавноизвршитељске тарифе

Након достављања доказа о уплати предујма, јавни извршитељ позива извршног дужника да добровољно намири новчано потраживање

 

Као што се види, јавни извршитељ ће имати посредничку улогу у постизању споразума између дужника и повериоца.

Поступак се сматра окончаним:

–  безуспешним протеком рока од 60 дана,

– закључењем споразума између извршног повериоца и извршног дужника

– добровољним намирењем новчаног потраживања из извршне или веродостојне исправе.

У случају да потраживање из извршне или веродостојне исправе буде добровољно намирено у целини или делимично, као и у случају закључења споразума између извршног повериоца и извршног дужника, јавни извршитељ има право на накнаду у складу са Јавноизвршитељском тарифом, при чему трошкове овог поступка коначно сноси извршни дужник.

Споразум потписују извршни поверилац и извршни дужник, при чему њиме уређују даљи однос између извршног повериоца и извршног дужника у погледу намирења новчаног потраживања – плаћање дуга на рате, отпуст дуга и др.;

Осим тога, битна је и законска одредба по којој, покретањем поступка добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка, настаје застој застарелости у трајању од шездесет дана.

О окончању поступка добровољног намирења новчаног потраживања јавни извршитељ сачињава записник.

Више о овој теми читајте у Коментару у нашем издању Прописи.нет.