Ко је одговоран за накнаду штете проузроковане падом на улици услед неуредног одржавања улице

Аутор чланка
У наставку наводимо део сентенце из пресуде Апелационог суда у Београду, Гж. 4113/18 од 20. 7. 2018 а коју у целости можете прочитати у нашем издању Прописи нет у делу Судска пракса.   Град као јединица локалне самоуправе и јавно комунало предузеће коме је уговором поверено вршење комуналне делатности одржавања улица, солидарно одговарају за накнаду штете проузроковане падом на улици услед неуредног одржавања улице. Из образложења: Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је, крећући се поплочаним тротоаром, нагазила на нестабилну плочу, пала је и претрпела тешку телесну повреду у виду прелома десног ручног зглоба и посекотина на ногама. Одлуком Града о улицама и локалним путевима (“Службени лист града Београда” 3/01…29/07) у члану 2. је дефинисано да су улице јавни путеви у насељеном месту који служе за кретање возила и пешака са елементима који одговарају потребама насеља (ивичњаци, тротоари, кишна канализација и сл.), а чланом 14. је предвиђено да се радовима на одржавању улица и локалних путева сматрају поправка, обнављање и замена делова коловоза, тротоара и трупа пута са одговарајућим корекцијама којима се битно не мењају конструктивни елементи, нивелација постојећих сливника и шахтова у коловозу и тротоару и слични послови. Туженом ЈКП “Београд-пут” су уговором закљученим са наручиоцем “Дирекција за путеве”, поверени радови на одржавају улица и општинских путева, чланом 4 уговора је предвиђена обавеза извођача радова да врши редовне прогледе улица и путева саобраћајне опреме и да предузима хитне интервенције, а чланом 10 одговорност извођача радова за квалитетно одржавање саобраћајница и последица према трећим лицима проузроковане неиспуњењем уговорних обавеза.   Одржавање улица је одредбом из чл. 4. и 5. Закона о комуналним делатностима предвиђено као комунална делатност коју организује и обезбеђује јединица локалне самоуправе преко вршиоца комуналне делатности који може бити јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект. Град Београд је као јединица локалне самоуправе у вршењу ове законске


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In