Нови законски прописи којима се уређује оцењивање у средњој школи

Аутор чланка
Од 6. октобра 2015. године у примени је нови правилник који утврђује начин, поступак и критеријуме оцењивања успеха из појединачних наставних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање, не само ученика већ и одраслих у средњем образовању и васпитању   Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15, у даљем тексту: Закон), својим одредбама уређује оцењивање ученика у средњој школи. Осим тога, и Законом о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РСˮ, бр. 55/13) прописан је поступак и начин оцењивања ученика, односно утврђивања оцена и општег успеха ученика и оцењивање владања у средњој школи.   Сходно наведеном, а на основу члана 109. ст. 5. Закона, министар просвете, науке и технолошког развоја донео је нови Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РСˮ, бр. 82/15, у даљем тексту: Правилник), којим се утврђују начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из појединачних наставних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање, не само ученика већ и одраслих у средњем образовању и васпитању. Овај правилник је ступио на снагу 6. октобра 2015. године, када је почео и да се примењује, а даном његовог ступања на снагу престао је да важи Правилник о оцењивању ученика у средњој школи („Сл. гласник РСˮ, бр. 33/99 и 108/03).   Принципи и врсте оцењивања ученика (чл. 2–3) Према одредбама Правилника оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа ученика и квалификација у току савладавања школског програма, односно оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује однос према учењу и знању, подстиче мотивација за учење и ученик се оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика и развија систем вредности. У смислу Правилника, принципи оцењивања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти