Нови законски прописи којима се уређује стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника

Аутор чланка
Донетим правилником утврђују се облици стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, приоритетне области за стручно усавршавање, програми и начин организовања сталног стручног усавршавања и друга питања од значаја за развој система стручног усавршавања   Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15, у даљем тексту: Закон), одредбама члана 129. уређује стручно усавршавање и професионални развој наставника, васпитача и стручног сарадника.   Према наведеним одредбама Закона, наставник, васпитач и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима за постизање циљева образовања и стандарда постигнућа. На основу члана 129. ст. 6. Закона, којим је уређено да министар просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: министар) прописује, између осталог, приоритетне области за период од три године, облике стручног усавршавања, програме и начин организовања сталног стручног усавршавања, донет је Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РСˮ, број 86/15, у даљем тексту: Правилник). Правилником се утврђују облици стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, приоритетне области за стручно усавршавање, програми и начин организовања сталног стручног усавршавања и друга питања од значаја за развој система стручног усавршавања. Овај Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, односно 15. октобра 2015. године. Прелазним одредбама Правилника, чланом 25, прописано је да његовим ступањем на снагу престају да важе одредбе чл. 2–28. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/13, у даљем тексту: Правилник о стицању звања). Сходно наведеном, овим Правилником се уређује само област стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, док се напредовање током рада и професионалног развоја и стицање звања: педагошки


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти