Новине у организовању и спровођењу испита за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике

Аутор чланка
У пракси се показало да би се изменама и допунама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника омогућила лакша примена и побољшала ефикасност организовања и спровођења испита за лиценцу     Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РСˮ, бр. 22/05 и 51/08, у даљем тексту: Правилник) примењивао се више од седам година. У пракси се показало да би се његовим изменама и допунама омогућила лакша примена и побољшала ефикасност организовања и спровођења испита за лиценцу.   Сходно наведеном, а на основу члана 123. ст. 10. и члана 125. ст. 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15, у даљем тексту: Закон), министар просвете, науке и технолошког развоја (у даље тексту: министар) донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РСˮ, бр. 88/15, у даље тексту: Правилник о изменама и допунама), који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, односно 24. октобра 2015. године. На основу Правилника о изменама и допунама мењају се чланови Правилника како следи у наставку овог текста. Члан 1: Према допуњеним и измењеним одредбама Правилника предмет уређивања је, поред, програма увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника и начина и поступка провере савладаности тог програма, програма за стицање дозволе за рад (у даљем тексту: лиценца) и начина провере савладаности тог програма, трошкова полагања испита за лиценцу, садржаја и начина вођења регистра наставника, васпитача и стручних сарадника којима је издата лиценца и образац лиценце, још и: састав и начин рада комисије Министарства просвете науке и технолошког развоја, односно надлежног органа аутономне покрајине (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) пред којом се полаже испит за лиценцу и језик на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти