Обавезе директора школе на почетку школске 2015/2016. године у складу с новим законским прописима

Аутор чланка
Директор школе, као лице одговорно за законитост рада и за успешно обављање делатности установе, у обавези је да на почетку нове школске 2015/2016. године примењује бројне законске новине, донете у претходном периоду. Овим текстом указујемо на неке од њих     ВЕРИФИКАЦИЈА Према одредбама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15, у даљем тексту: Закон), верификација се захтева када се у основној и средњој школи (у даљем тексту: школа) врши статусна промена, мења седиште, односно објекат, организује рад у издвојеном одељењу, уводи нови образовни профил или остварује нови програм образовања и васпитања (чл. 32–34).   Школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе или друго правно или физичко лице мора да има решење Министарства просвете науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) о верификацији свих образовних профила, за све разреде, за које је уписала ученике, решење о верификацији седишта у коме се обаља делатност и сагласност ако обавља и другу делатност која је у функцији образовања и васпитања – проширену делатност. Чланом 32. ст. 2. Закона прописано је да се захтев за верификацију подноси и у ситуацији кад се у школи уводи нови образовни профил или остварује нови програм образовања и васпитања. Напомињемо да су у школској 2014/2015. години, у области средњег образовања и васпитања, објављени нови наставни планови и програми за одређене образовне профиле који су прешли из статуса огледних у статус редовних и то у подручјима рада: – здравство и социјална заштита; – геодезија и грађевинарство; – геологија, рударство и металургија; – трговина, угоститељство и туризам; – шумарство и обрада дрвета; – електротехника; – машинство и обрада метала; – хемија, неметали и грнчарство; – текстилство и кожарство.   Осим тога, од школске 2014/2015. године, у средње стручно образовање уведени су


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти