Обавезе и одговорност запослених у установама образовања и васпитања

Аутор чланка
Којим законом се регулишу обавезе и одговорности запослених у установама образовања? Коју врсту повреда радних обавеза може да пропише сама установа? По којим правилима се спроводи дисциплински поступак? О свему овоме, сазнајте у овом тексту

 
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон) уређена је одговорност запослених у установама у области образовања и васпитања, односно предшколској установи, основној и средњој школи (у даљем тексту: установе).

Одредбама Закона посебно су утврђени: удаљење с рада, теже повреде радне обавезе запослених, дисциплински поступак, дисциплинске мере и правна заштита запослених (чл. 139–145).

 

Обавезе запосленог

Према одредбама Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 32/2013 и 75/2014) обавезе, односно дужности запослених јесу да:

1) савесно и одговорно обављају послове на којима раде, што подразумева да испуњавају радне обавезе како најбоље умеју – брижљиво, професионално, стручно, марљиво, ефикасно, културно, водећи рачуна о својој и туђој сигурности и придржавајући се прописа о технологији и дисциплини рада;

2) поштују организацију рада и пословања код послодавца, као и услове и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа;

3) обавесте послодавца о битним околностима које утичу или би могле да утичу на обављање послова утврђених уговором о раду;

4) обавесте послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете.

 

Законом је прописано да се у установи негују односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, запослених и родитеља.

Сходно наведеном, наставник, васпитач, стручни сарадник, помоћник наставника, као и други запослени у установи, дужни су да својим радом и укупним понашањем поштују опште принципе образовања и васпитања и доприносе остваривању циљева образовања и васпитања, општих и посебних стандарда постигнућа, односно сви запослени у установи имају (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме