Обавезе школе у поступку избора уџбеника

Аутор чланка
У тексту који следи указујемо на одредебе Закона о уџбеницима које прописују поступак избора уџбеника који обавља школа, а које се значајно разликују од одредаба раније важећег закона   Нови Закон о уџбеницима („Сл. гласник РСˮ, бр. 68/15, у даљем тексту: Закон) ступио је на снагу 12. августа 2015. године и разрешио је бројне проблеме који су настали у петогодишњој примeни Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/09, у даљем тексту: раније важећи Закон), а што се огледа, између осталог, у већој транспарентности поступка одобравања и избора уџбеника, смањењу ризика од корупције у поступку избора уџбеника, обезбеђивању доступности недостајућих уџбеника, прописивању правног основа за тзв. бесплатне уџбенике, односно обезбеђивању уџбеника за све категорије ученика и др.   Уџбеник и уџбенички комплет, додатно наставно средство, наставно помагало, дидактичко средство и дидактичко игровно средство, приручник и наставни материјал Према одредбама Закона (члан 2), уџбеник је основно дидактички обликовано наставно средство, у било ком облику или медију, које се користи у образовно-васпитном раду у школи за стицање знања, вештина, формирање вредносних ставова, подстицање критичког размишљања, унапређења функционалног знања и развој интелектуалних и емоционалних способности ученика и полазника, а чији су садржаји утврђени наставним планом и програмом и који је одобрен у складу са Законом. Уџбенички комплет чини уџбеник и друго наставно средство за одређени предмет, односно наставну област или модул у одређеном разреду. Друго наставно средство може да буде саставни део уџбеничког комплета и доприноси остваривању циљева датог предмета, прати уџбеник и користи се за савладавање, проверу и проширивање знања стечених коришћењем уџбеника и зависно од предмета и разреда може бити: 1) радна свеска; 2) збирка задатака; 3) географски атлас, историјски атлас, зидна карта и сл.; 4) збирка текстова, репродукција докумената, уметничких дела, фотографија, илустрација, цртежа и сл.; 5) нотни запис; 6) дигитални запис; 7) практикум за вежбе;


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти