Оцењивање ученика у основној школи

Аутор чланка
Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању утврђени су начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из појединачних наставних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање, не само ученика већ и одраслих у основном образовању и васпитању   Законом о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013) допуњене су одредбе о оцењивању ученика у основној школи. Такође, новим Законом о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013) прописан је поступак и начин оцењивања успеха ученика, односно утврђивања оцена и општег успеха ученика и оцењивање владања у основној школи. Сходно наведеном, а на основу члана 109. ст. 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон), министар просвете, науке и технолошког развоја донео је нови Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 67/2013, у даљем тексту: Правилник). Овим Правилником (члан 1) утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из појединачних наставних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање, не само ученика већ и одраслих у основном образовању и васпитању.   Сврха и принципи оцењивања ученика Према члану 2. Правилника, оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа ученика у току савладавања школског програма. Осим тога, оцењивање је и континуирана педагошка активност којом се исказује однос према учењу и знању, подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика, као и да развија систем вредности. У смислу Правилника, принципи оцењивања су: – објективност у оцењивању према утврђеним критеријумима; – релевантност оцењивања; – коришћење разноврсних техника и метода оцењивања; – правичност у оцењивању; – редовност и благовременост у оцењивању;


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти