Послови, овлашћења и начин рада просветног инспектора

Аутор чланка
Имајући у виду околност да у Србији још увек не постоји посебан закон којим би се уредио инспекцијски надзор, када су у питању послови, овлашћења и начин рада просветног инспектора, у примени су поједине одредбе раније важећег Закона о државној управи, важећи Закон о државној управи и Закон о основама система образовања и васпитања   Закон о државној управи („Сл. гласник РСˮ, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014) дефинише послове инспекцијског надзора у најосновнијем смислу, односно прописује да органи државне управе кроз инспекцијски надзор испитују спровођење закона и других прописа, непосредним увидом у пословање и поступање физичких и правних лица, те да, зависно од резултата надзора, изричу мере на које су овлашћени (члан 18). Одредбе овог Закона упућују на то да се инспекцијски надзор уређује посебним законом. Имајући у виду чињеницу да посебан закон којим се уређује инспекцијски надзор није донет, све до његовог доношења, у поступку вршења инспекцијског надзора, примењују се одредбе чл. 22–33. и члана 92. раније важећег Закона о државној управи („Сл. гласник РСˮ, бр. 20/92, 6/93 – Одлука УСРС, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99 – др. закон, 79/2005 – др. закон, 101/2005 – др. закон и 87/2011 и др. закон), које су остале на снази, на основу одредаба члана 93. важећег Закона о државној управи. Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон) уређују се основе система предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, у које спада и надзор над радом установа образовања и васпитања (у даљем тексту: установе). Када је у питању инспекцијски надзор у установама, односно када су у питању послови, овлашћења и начин рада просветног инспектора, наведени Закон је lex specialis у односу на Закон о државној управи. Према одредбама члана 146. Закона, инспекцијски надзор над радом установе, као поверени посао, обавља


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In