Послови, овлашћења и начин рада просветног инспектора

Аутор чланка
Имајући у виду околност да у Србији још увек не постоји посебан закон којим би се уредио инспекцијски надзор, када су у питању послови, овлашћења и начин рада просветног инспектора, у примени су поједине одредбе раније важећег Закона о државној управи, важећи Закон о државној управи и Закон о основама система образовања и васпитања

 

Закон о државној управи („Сл. гласник РСˮ, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014) дефинише послове инспекцијског надзора у најосновнијем смислу, односно прописује да органи државне управе кроз инспекцијски надзор испитују спровођење закона и других прописа, непосредним увидом у пословање и поступање физичких и правних лица, те да, зависно од резултата надзора, изричу мере на које су овлашћени (члан 18). Одредбе овог Закона упућују на то да се инспекцијски надзор уређује посебним законом.

Имајући у виду чињеницу да посебан закон којим се уређује инспекцијски надзор није донет, све до његовог доношења, у поступку вршења инспекцијског надзора, примењују се одредбе чл. 22–33. и члана 92. раније важећег Закона о државној управи („Сл. гласник РСˮ, бр. 20/92, 6/93 – Одлука УСРС, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99 – др. закон, 79/2005 – др. закон, 101/2005 – др. закон и 87/2011 и др. закон), које су остале на снази, на основу одредаба члана 93. важећег Закона о државној управи.

Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон) уређују се основе система предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, у које спада и надзор над радом установа образовања и васпитања (у даљем тексту: установе).

Када је у питању инспекцијски надзор у установама, односно када су у питању послови, овлашћења и начин рада просветног инспектора, наведени Закон је lex specialis у односу на Закон о државној (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме