Поступак оснивања (верификације) установе образовања и васпитања

Аутор чланка
У овом тексту упознаћемо се са условима и поступком оснивања установа образовања и васпитања, али и с поступком верификације проширене делатности, као и отварања одељења целодневне наставе и групе продуженог боравка   На оснивање, почетак рада и обављање делатности у установама образовања и васпитања примењују се одредбе Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон) и прописи о јавним службама, односно Закон о јавним службама („Сл. гласник РСˮ, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 – испр. др. закона).   У складу са актом о мрежи установа, којим се планира, према врсти и структури, број и просторни распоред установа, установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, национални савет националне мањине. Акт о мрежи предшколских установа и акт о мрежи основних школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, доноси Скупштина јединице локалне самоуправе на основу критеријума које утврди Влада. Акт о мрежи средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, доноси Влада. Установу може да оснује и друго правно или физичко лице (приватна предшколска установа, приватна основна школа и приватна средња школа).   Услови за оснивање установе Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, национални савет националне мањине (даље: државна установа), ако: – постоји потреба за васпитањем и образовањем деце, образовањем и васпитањем ученика или образовањем одраслих на одређеном подручју; – има програм образовања и васпитања; – има обезбеђена средства за оснивање и рад;   Установу може да оснује друго правно или физичко лице (даље: приватна установа) ако има: – програм образовања и васпитања; – обезбеђена средства за оснивање и рад, и – гаранцију пословне банке да су обезбеђена средства у висини потребних средстава


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In