Радноправни статус запослених у основној и средњој школи

Аутор чланка
Уважавајући све специфичности рада у образовно-васпитним установама, радноправни статус запослених у овим установама регулисан је посебним законом и колективним уговором, а Закон о раду примењује се само уколико неко питање није у потпуности регулисано овим актима Радноправни статус запослених у установама образовања и васпитања, а с обзиром на специфичности образовно-васпитног рада, регулисан је Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон), који се примењује као lex specialis, односно први је у примени, и Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РС”, бр. 12/2009, 67/2011 и 1/2012 – споразум од 11. 1. 2012. године, у даљем тексту: Колективни уговор). У случају да неко питање није у потпуности уређено Законом и Колективним уговором, примењују се одредбе Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). У смислу члана 27. Закона, установе образовања и васпитања, између осталих, јесу основна школа, основна школа за образовање одраслих, основна музичка, односно балетска школа, основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју, средња школа: гимназија (општа и специјализована), стручна школа, мешовита школа (гимназија и стручна или уметничка), уметничка школа, средња школа за образовање одраслих, средња школа за ученике са сметњама у развоју, школа која обезбеђује смештај и исхрану ученика (школа с домом), у даљем тексту: школа. Лица у школи могу да буду у радном односу на неодређено или одређено време, с пуним или непуним радним временом. Радни однос на неодређено време У школи чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, пријем у радни однос врши се на основу преузимања запосленог и на основу конкурса (чл. 130. и 131. Закона). Као један од начина пријема у радни однос, „преузимање” је уведено Законом о изменама и допунама Закона („Сл. гласник РС”, бр.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3