Шта доноси нови Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика?

Аутор чланка
У овом тексту посебно ћемо се осврнути на нова решења, односно на најбитније одредбе Посебног колективног уговора, којима су, у односу на раније важећи Посебан колективни уговор, другачије дефинисана и утврђена права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада запослених у установама   На основу члана 246. ст. 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), репрезентативни синдикати: Синдикат образовања Србије и Грански синдикат просветних радника Србије „Независностˮ и Влада Републике Србије, закључили су Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РСˮ, бр. 21/2015, у даљем тексту: ПКУ). ПКУ је ступио на снагу 5. марта 2015. године и закључен је на период од три године у складу са чланом 263. Закона о раду, односно важи до 5. марта 2018. године, ако се учесници колективног уговора, најкасније 30 дана пре истека рока његовог важења, другачије не споразумеју. ПКУ-ом се уређују права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада запослених у основним и средњим школама и домовима ученика којима се средства за плате обезбеђују у буџету Републике Србије, уређује се поступак измена и допуна ПКУ-а, као и међусобни односи учесника ПКУ. У односу на Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РСˮ, бр. 12/2009, 67/2011 и 1/2012 – споразум од 11. 1. 2012, у даљем тексту: Раније важећи ПКУ), који је престао да важи 12. јануара 2015. године, ПКУ својим одредбама уноси извесне новине за запослене у основним школама, средњим школама и домовима ученика (у даљем тексту: запослени), односно омогућава већа права од оних која проистичу из Закона о раду. ПКУ се непосредно примењује у свим основним и средњим школама и домовима ученика (у даљем тексту: установе). У смислу ПКУ-а, установе су за запослене послодавац. У


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти