Шта то мучи… ученике, родитеље и наставнике у поступку оцењивања?

Аутор чланка
Имајући у виду чињеницу да је поступак оцењивања веома сложен и да има значајну улогу у развоју личности ученика основне и средње школе, у овом тексту покушали смо да одговоримо на нека специфична питања која се најчешће постављају у пракси у основној и средњој школи, а у вези су с применом бројних законских одредаба којима је уређено оцењивање ученика #1 Уколико ученик средње стручне школе не изађе на разредни испит који је пријавио, да ли у том случају ученик остаје неоцењен или се констатује јединица? И како попунити записник о полагању разредног испита, дневник рада и матичну књигу и водити евиденцију у случају да ученик понавља разред? Правилником о оцењивању ученика у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 33/99 и 108/2003), одредбама члана 4. прописано је да се успех ученика у учењу изражава оценом: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Према одредбама члана 20. ст. 1. наведеног Правилника, оцена се уноси у књигу евиденције о образовно-васпитном раду (даље: Дневник рада) само целим бројевима. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), одредбама члана 107. ст. 7. прописује, између осталог, да је закључна оцена из предмета бројчана. Средња школа води евиденцију о полагању испита, односно води записник о полагању разредног и поправног испита, на обрасцу који је прописан одредбама члана 4. ст. 4. Правилника о евиденцији у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 31/2006, 51/2006 и 44/2013). Сходно наведеном, у конкретној ситуацији, упућивање ученика на полагање разредног испита евидентира одељенски старешина, односно уписује се у Дневник рада, у записник са седнице Одељенског већа. Када ученик на крају другог полугодишта не приступи полагању разредног испита, сматра се да није положио разредни испит, односно да је добио закључну бројчану оцену (из одређеног предмета) недовољан (1). Податак да ученик није приступио


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3 4 5