Упис основних академских студија без полагања пријемног испита

Аутор чланка
Закон о високом образовању прецизно одређује три категорије лица која се могу уписати на студије првог степена без полагања пријемног испита, с тим да услове и начин уписа ових лица уређују универзитети својим општим актима. Закон о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 68/2015 и 87/2016, Аутентично тумачење – 100/2007, Аутентично тумачење – 45/2015 – у даљем тексту: Закон) уређује питање права уписа на основне академске студије без полагања пријемног испита чланом 85, став 7, који прописује: „Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе, лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена и лице коме је престао статус студента у складу са овим законом, може се уписати на студије првог степена под условима и на начин прописан општим актом самосталне високошколске установе.” Закон у наредном ставу прописује и да се ово право остварује на лични захтев. Закон прецизно одређује три категорије лица која се могу уписати на студије првог степена без полагања пријемног испита, остављајући самосталним високошколским установама (универзитетима) да својим општим актом пропишу услове и начин уписа ових лица на студије првог степена (основне академске студије, односно основне струковне студије). Три највећа универзитета у Републици Србији, Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Нишу, уредила су ову материју општим актом – Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета. У овим општим актима постоје одређене разлике које ће бити наведене у даљем тексту. Услови за упис Универзитет у Београду ову материју уређује Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду” број 168/12), и то чланом 9. који прописује: „На прву годину основних студија може се без пријемног испита уписати: лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти