Услови и поступак за избор директора у установама у области образовања и васпитања

Аутор чланка
У тексту који следи говорићемо о условима и поступку за избор директора у установама у области образовања и васпитања, уз краћи осврт на престанак дужности и права по престанку дужности директора У установама у области образовања и васпитања, директор је орган руковођења, а Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон), и то одредбама чл. 59–65, за све установе у области образовања и васпитања на јединствен начин уређени су избор, овлашћења, обавезе, одговорност и престанак дужности директора. Неке од дефиниција директора „Директор је особа одговорна за планирање, организовање и управљање пословањем, радом групе људи, односно њиховим надгледањем, координацијом, предузимањем акција.” Најједноставнија дефиниција појма директор јесте „да је то особа која извршава задатке кроз усмеравање других људи на обављање послова.” Да би неко био директор школе, није довољно да буде добар наставник, треба да буде и добар педагог, психолог, да познаје закон и финансијско пословање, да буде информатички писмен, влада најмање једним страним језиком, прати развој сваког ученика и да се непрекидно усавршава. У смислу члана 27. Закона, установама се сматрају: предшколска установа, основна школа, основна школа за образовање одраслих, основна музичка, односно балетска школа, основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју, средња школа и то: гимназија (општа и специјализована), стручна школа, мешовита школа (гимназија и стручна или уметничка), уметничка школа, средња школа за образовање одраслих, средња школа за ученике са сметњама у развоју, школа која обезбеђује смештај и исхрану ученика (школа с домом), у даљем тексту: установе. Услови и поступак за избор директора установе Закон је у својим одредбама прописао опште услове и јединстџени поступак за избор директора установе. Услови за избор директора установе (чланови 8, 59. и 120. Закона) Према одредбама Закона, директор установе може да буде лице које испуњава: – прописане услове у погледу образовања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3 4