Услови за избор директора предшколске установе, основне и средње школе

Аутор чланка
Поред већ предвиђених услова које треба да испуњава лице да би могло да обавља дужност директора установе образовања и васпитања, новим Правилником је прописан сасвим нови услов који се односи на стечена стручна и научна звања, односно стечено неко од звања према прописима из области образовања, а која дају предност кандидату приликом избора за директора установе. Управо је овај услов изазвао одређене дилеме у пракси

 

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15, у даљем тексту: Закон), својим одредбама члана 120. прописује услове за пријем у радни однос у установу образовања и васпитања, који се односе и на директора установе.

 

Одредбама члана 59. Закона уређују се посебни услови које треба да испуњава лице да би могло да обавља дужност директора установе, а ст. 17. истог члана, даје основ министру просвете науке и технолошког развоја (у даљем тексту: министар), да, између осталог, пропише ближе услове за избор директора.

Сходно наведеном, министар је донео Правилник о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РСˮ, бр. 108/15, у даљем тексту: Правилник), који је ступио на снагу даном његовог објављивања, односно 24. 12. 2015. године.

 

Предмет Правилника (члан 1)

Правилником се уређују ближи услови за избор директора установа образовања и васпитања – директора предшколске установе и директора основне и средње школе.

 

Сви услови за избор директора (члан 2)

Чланом 2. Правилника прописани су „сви услови за избор директораˮ. Према наведеном члану, услови за избор директора установе образовања и васпитања су поседовање:

– одговарајућег образовања;

– одговарајућег радног искуства на пословима образовања и васпитања;

– психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;

– држављанства Републике Србије;

– дозволе за рад, обуке и положен испит за директора.

 

Поред поседовања (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме