Законски оквир за оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању

Аутор чланка

Поступак оцењивања је од посебног значаја за систем основног и средњег образовања и васпитања и зато је детаљно уређен законским и подзаконским актима

Оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује учеников однос према учењу и знању, подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика и развија систем вредности. Као такво оно је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа и ангажовања ученика у току савладавања школског програма.

Оцењивањем ученика у основном и средњем образовању и васпитању процењује се оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа у току савладавања школског програма, а за ученике са сметњама у развоју – прилагођених стандарда постигнућа у савладавању индивидуалног образовног плана.

Поступак оцењивања је од посебног значаја за систем основног и средњег образовања и васпитања (даље: основнa и средњa школa) и зато је детаљно уређен:

1) Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон);
2) Законом о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013);
3) Законом о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013);
4) Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 67/2013);
5) Правилником о оцењивању ученика у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 33/99 и 108/2003).

У току школске године ученик се оцењује из свих наставних предмета и владања и то описно и бројчано на основу праћења напредовања ученика у савлађивању школског програма, а на основу посебних стандарда постигнућа.

У току једног полугодишта ученик се оцењује најмање четири пута у основној школи и три пута у средњој школи, односно ако је недељни фонд часова наставног предмета један час, ученик се оцењује најмање два (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме