Законски оквир за оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању

Аутор чланка
Поступак оцењивања је од посебног значаја за систем основног и средњег образовања и васпитања и зато је детаљно уређен законским и подзаконским актима Оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује учеников однос према учењу и знању, подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика и развија систем вредности. Као такво оно је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа и ангажовања ученика у току савладавања школског програма. Оцењивањем ученика у основном и средњем образовању и васпитању процењује се оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа у току савладавања школског програма, а за ученике са сметњама у развоју – прилагођених стандарда постигнућа у савладавању индивидуалног образовног плана. Поступак оцењивања је од посебног значаја за систем основног и средњег образовања и васпитања (даље: основнa и средњa школa) и зато је детаљно уређен: 1) Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон); 2) Законом о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013); 3) Законом о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013); 4) Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 67/2013); 5) Правилником о оцењивању ученика у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 33/99 и 108/2003). У току школске године ученик се оцењује из свих наставних предмета и владања и то описно и бројчано на основу праћења напредовања ученика у савлађивању школског програма, а на основу посебних стандарда постигнућа. У току једног полугодишта ученик се оцењује најмање четири пута у основној школи и три пута у средњој школи, односно ако је недељни фонд часова наставног предмета један час, ученик се оцењује најмање два пута у току једног полугодишта. Оцењивање успеха ученика из наставног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In