У 7 корака до малопродаје

Аутор чланка
Кроз седам детаљних корака упознајемо вас са свим оним појединостима и условима које је потребно задовољити да бисте се, као предузетник или привредно друштво, бавили малопродајом Обављање делатности малопродаје подразумева поштовање низа правних прописа. Трговину могу да обављају лица која имају својство трговаца у складу са Законом о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 53/10 и 10/13), а својство трговца имају правна лица и предузетници који обављају трговину и који су регистровани у складу са важећим прописима. Осим тога, својство трговца имају и физичка лица и то: пољопривредници, лица која врше промет уловљене дивљачи, рибе, гљива, дивље флоре и фауне и осталих шумских плодова, као и физичка лица која у виду занимања обављају делатност слободне професије. Доносимо преглед 7 неопходних корака које је потребно испунити да бисте се бавили трговином на мало. #1 РЕГИСТРАЦИЈА Поступак регистрације привредних субјеката регулисан је Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 36/11). У том смислу успостављен је једношалтерски систем регистрације (one stop shop) у оквиру ког је у року од два дана могуће извршити регистрацију привредног субјекта. Једношалтерски систем регистрације омогућио је привредним субјектима да подношењем једне регистрационе пријаве изврше потпуну регистрацију привредног субјекта, што подразумева добијање решења о оснивању привредног субјекта које у себи садржи: јединствени матични број привредног субјекта, порески идентификациони број (ПИБ), чиме је читав поступак скраћен на једну процедуру. Овај поступак се покреће подношењем пријаве Агенцији, а сама пријава се подноси на прописаном обрасцу. Уз пријаву се прилажу прописани документи (видети оквир) у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, као и доказ о уплати накнаде за вођење поступка регистрације. Ако је документ поднет на страном језику, прилаже се и превод тог документа сачињен од овлашћеног судског тумача. Документација потребна за регистрацију Попис докумената која се морају доставити приликом регистрације зависи од правне форме, а правне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3 4 5